Trussel mot folkehelsen og moderne medisin

Europeiske helsemyndigheter viser til at allerede i dag dør om lag 33 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistens. – bare i Norge døde om lag 70 mennesker i 2018.

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens. Sykehusinnleggelser vil bli mer langvarige, komplikasjoner etter medisinske inngrep vil øke og kostnadene i helsetjenesten dramatisk forhøyet.

Uten effektive antibiotika til å forebygge eller behandle alvorlige infeksjoner, blir også mange moderne medisinske behandlinger umulige å gjennomføre. Transplantasjoner, kreftbehandling, dialyse, kirurgiske inngrep og en rekke andre behandlinger vil ikke kunne gjennomføres. Risikoen blir for høy uten virksomme antibiotika. Dette vil sette oss tiår tilbake, og er en alvorlig trussel mot folkehelsen.

I Norge får nesten 35 000 mennesker kreft hvert år – 100 hver dag. Rundt 11 000 dør av kreft, hvert år. Globalt er det hvert år mer enn 18,2 millioner nye tilfeller og mer enn 9,6 millioner kreftpasienter dør.

Antibiotikaresistente bakterier vil sette kreftbehandlingen flere tiår tilbake i tid. Behandling blir vanskeligere og dyrere, og vi vil få flere bivirkninger og seneffekter. Mange behandlingsmuligheter vil også forsvinne helt. Dette gjelder for eksempel behandling av pasienter med akutt leukemi og benmargskreft. Dette vil gi høyere dødelighet for kreftpasienter i fremtiden.

Oslo Universitetssykehus anslår at om lag 20 prosent av deres pasienter får antibiotika i forbindelse med kreftbehandling.
Kilde: Kreftforeningen

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.

Antibiotikaresistens truer miljø, dyr, matproduksjon og folkehelsen

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistensutviklingen.

Folkehelsen og
moderne medisin

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens.

Les mer

Miljø-
konsekvensene

I miljøet forstyrres økosystemet i vann, jord og organismer gjennom bruk, produksjon og håndtering av brukte legemidler.

Les mer

Forbruk av
antibiotika i Norge

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika til både mennesker og dyr, og vi har per i dag lite antibiotikaresistens.

Les mer