Vi skal bli best i verden på bakteriofager

Vi bygger må verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk på Leknes i Lofoten. Fabrikken skal stå ferdig i løpet av 2021. Fabrikken er planlagt for produksjon av bakteriofagprodukter. Bakteriofager er virus som kan brukes i kampen mot antiobiotikaresistens.

STIM har utviklet en teknologi som gjør at bakteriofager kan brukes effektivt mot bakterier hos framtidig bruk av teknologien til behandling på mennesker. Fabrikken på Leknes vil bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk.

Bakteriofager kan bidra til å løse en helsekrise, og samtidig bidra til nye arbeidsplasser og næringsutvikling i Norge.

Norge trenger vekst i nye næringer som kan sikre inntektene etter hvert som aktiviteten på og inntektene fra norsk sokkel gradvis blir mindre. Helsenæringen pekes på som særlig interessant. I Perspektivmeldingen 2021 understreker regjeringen at utfordringene i norsk økonomi må møtes her og nå. Utfordringene er forsterket av covid-19 pandemien. For å løse utfordringene frem mot 2030 og 2060, vil regjeringen føre en politikk som skaper vekst i privat sektor, økt sysselsetting og bidrar til god ressursbruk i offentlig sektor.

Helsenæringen har potensiale til å bli en av våre mest vekstkraftige og produktive næringer. Det er en næring med stort utviklingspotensial. I stortingsmeldingen om Helsenæringen «Sammen om verdiskaping og bedre tjenester» understreker regjeringen at helsenæringen er en av næringene som kan bidra til vekst og verdiskaping i norsk økonomi.16 Verdiskaping i helsenæringen utgjør om lag tre prosent av verdiskapingen i norsk økonomi. Veksten i verdiskapingen i helsenæringen har de siste årene vært over dobbelt så høy som i norsk økonomi sett under ett (om man ser bort i fra olje og gass). Helsenæringen sysselsatte om lag 100 000 personer i 2016, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent siden 2008.

Det globale markedet er betydelig for innovasjoner og kommersialisering. Her ligger muligheter for fremtidig verdiskapning. Samtidig kan det gi gevinster både for menneske- og dyrehelse, og løsninger for globale miljøutfordringer (Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Meld. St.18 (2018-2019))

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.

Antibiotikaresistens truer miljø, dyr, matproduksjon og folkehelsen

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistensutviklingen.

Folkehelsen og
moderne medisin

Årtier med medisinsk forskning og fremskritt kan bli satt tilbake som følge av antibiotikaresistens.

Les mer

Miljø-
konsekvensene

I miljøet forstyrres økosystemet i vann, jord og organismer gjennom bruk, produksjon og håndtering av brukte legemidler.

Les mer

Forbruk av
antibiotika i Norge

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika til både mennesker og dyr, og vi har per i dag lite antibiotikaresistens.

Les mer

Gode erfaringer
og mange muligheter

Bakteriofager har en rekke bruksområder innen blant annet humanmedisin, veterinærmedisin, akvakultur, agrikultur og næringsmiddelproduksjon.

Les mer