Steril fisk – Framtidens oppdrettsfisk

ACD Pharma jobber med å utvikle steril fisk. Vi mener dette kan være løsningen på mange av utfordringene for fremtidens akvakultur, både målt i dyrevelferd og produksjonsegenskaper.

  

HVORFOR:

Introduksjon og bruk av steril fisk i akvakultur er et ønske fra både oppdrettsnæringen selv, elveeiere, statlig forvaltning og ulike miljøorganisasjoner. Hovedårsakene er at steril fisk ikke blir kjønnsmoden og dermed vil rømt oppdrettslaks ikke kunne formere seg med villaks i norske lakseelver. I tillegg opplever norsk lakseoppdrett fortsatt en svært kostbar nedklassing på anslagsvis 3-4 % pga. kjønnsmodning. Dette til tross for at sen kjønnsmodning har vært et av de mest uttrykte avlsmålene i en årrekke. For rognprodusentene vil steril fisk være en kjærkommen mulighet til å beskytte sine særegne rognstammer (genetisk materiale). Flere metoder har vært forsøkt, inkludert forsøk med triploid fisk. Til nå har dessverre har ingen av disse metodene vist tilfredsstillende resultater hverken med tanke på dyrevelferd eller prestasjonsegenskaper, til tross for mange års aktiv forskning.

ACD Pharma jobber med utvikling av et helt nytt konsept for produksjon av steril atlantisk laks for en miljøbevisst norsk oppdrettsnæring. Vårt mål er å utvikle en metode for å produsere steril fisk som kun medfører minimal inngripen, og som kun påvirker utviklingen av reproduksjonsorganene. Man unngår på denne måten kjønnsmodning med de problemene det medfører både for den kjønnsmodne fisken og resten av merden. Videre unngår man at oppdrettslaksen vil kunne blande seg med særegne elvestammene av villaks.

 

HVORDAN:

I samarbeid med Dr. Wong og Professor Zohar ved University of Maryland Baltimore County (UMBC) har ACD Pharma utviklet en «silencing» teknologi for badebehandling av egg for effektiv produksjon av reproduktivt steril fisk. Strategien er å bruke en forbindelse som i en kort periode veldig tidlig i utviklingen blokkerer et gen som er nødvendig for å utvikle kjønnsceller. Når fisken er ferdig utviklet og forbindelsen som blokker genet for kjønnscelleutvikling er nedbrutt, er genet igjen funksjonelt for fisken.

Det har blitt vist i korttidsforsøk både hos sebrafisk og laksefisk at hvis man blokkerer dette genet hindres kjønnscellene i å finne veien til kjønnsorganene/gonadene. Fisken utvikler seg helt normalt og har normale kjønnsorganer, men den har altså ingen kjønnsceller og kan derfor heller ikke reprodusere. Konsekvensen er at man får en fisk som er steril uten at andre fysiologiske prosesser er påvirket.

De foreløpige resultater indikerer således at teknologien kan brukes til å produsere steril regnbueørret og atlantisk laks.

Metoden innebærer at man ikke gjør endringer i laksens arvestoff, noe som ellers ansees som genmodifisering.  ACD har en strategi hvor vi bare spesifikt «skrur av» genet i en kort periode veldig tidlig i laksens utvikling, i den utviklingsfasen hvor kjønnscellene skal vandre til gonadene. Det innebærer at behandlingen kan gjøres allerede på ubefrukta rogn. Dette er første gangen en ikke-GMO silencing teknologi, som på enkelt vis kan integreres i produksjonsprosessen av øyerogn, har vist gode resultater.

Kjønnsmodning er et globalt problem. Både i Tasmania, Chile og øst og vestkysten av Nord- Amerika er innslaget av kjønnsmoden laks i siste del av produksjonssyklus generelt større enn i Norge. Dette kan skyldes en kombinasjon av dårligere avlsmateriale og mindre bruk av lys.  Behovet for steril fisk er således vel så stort i andre lakseproduserende land som i Norge. Metoden begrenser seg heller ikke til laks. Teknologien vil kunne tilpasses andre oppdrettsarter både nasjonalt og internasjonalt. Dette er markeder vi ønsker å ta fatt på når teknologien er etablert på laks.

Veien fremover:

For oppdrettsnæringen vil arbeidet med denne metoden for å forhindre kjønnsmodning være viktig for bransjens omdømme. Man unngår genmodifisering, og også faren for at oppdrettslaks blander seg med villaks i norske lakseelver. Dette er utfordringer både bransjen som helhet og den enkelte oppdretter engasjeres i. Slike faktorer kan få avgjørende betydning for bransjens fortsatte vekst.

Forskningen på dette spesifikke produktet har pågått i mer enn 5 år allerede. ACD Pharma har kjørt småskala karforsøk hvor en rekke parametere som f.eks. dose respons har blitt evaluert. Basert på den dokumentasjonen som ACD Pharma med samarbeidspartnere i Baltimore har samlet, håper vi i å kunne starte kliniske feltforsøk for å samle tilstrekkelig dokumentasjon slik at myndighetene kan gi en legemiddelgodkjenning. I disse langtidsforsøkene vil vi i tillegg til å se på fertilitetsgrad også evaluere andre produksjonsparametere som fôrutnyttelse, resistens mot sykdom og parasitter gjennom hele livssyklus samt eventuelle andre bivirkninger.

ACD Pharma har store forventninger til dette utviklingsprosjektet og vi ser et stort fremtidig potensiale i produktet både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Teknologien er dekket av patenter, og prosjektet er fra 2016 støttet av Skattefunn og MABIT.

 

Relevante publikasjoner

Wong, T.T & Zohar, Y. (2015). Production of reproductively sterile fish by a non-transgenic silencing technology. Scientific Reports 5: 15822