Custus®YRS: Bakteriofager mot yersiniose

Bakteriofagene i Custus®YRS er de naturlige fiendene til Yersinia-bakterien som gir sykdom hos laks. Produktet gir en enkel og effektiv forsikring mot skadelige nivåer av bakterier i fiskens miljø, og brukes hovedsakelig i forbindelse med operasjoner som er forbundet med stor risiko for yersinioseutbrudd.

1. Custus på vaksineringen


Ved tilsetting av Custus®YRS i bedøvelsesbadet og/eller mottakskaret etter vaksinering holdes nivået av Yersinia-bakterier effektivt nede i forbindelse med vaksineringen, og sykdomsutbrudd unngås. Grafen viser dødelighet etter vaksinering. Fem mottakskar var behandlet med Custus®YRS, ett var det ikke.

2. Custus på transporten


Ved hold av fisk i brønnbåt skiller fisken ut store mengder bakterier. Dersom fisken er bærere av Y. ruckeri vil derfor transporten utgjøre stor fare for smittespredning og utbrudd.
Grafen viser hvordan det generelle nivået av bakterier øker jo lenger fisken står i brønnen, mens nivået av Yersinia ruckeri faller som følge av tilsatt Custus®YRS i brønnvannet. Custus sikrer lavt smittepress under transporten.

3. Custus på avlusingen


Under mekanisk avlusing i brønnbåt stresses fisken samtidig som den utsettes for ekstremt høyt smittepress i brønnbåten. Ved slike operasjoner kan Custus®YRS effektivt kontrollere smittepresset av Y. ruckeri og hindre utbrudd i etterkant av avlusingen.
Grafen viser hvordan Custus®YRS ble benyttet ved gjennomføring av den fjerde avlusingen, etter yersinioseutbrudd og høye dødelighetstall knyttet til de to foregående avlusingene. Resultatet ble meget godt, med lav dødelighhet.

4. Custus på biofilteret


Bakteriofagene i Custus®YRS kontrollerer smittepresset av uønskede bakterier uten å påvirke den øvrige mikrofloraen som er nødvendig for biofilterets funksjon. qPCR viser at Custus®YRS etter bare 3 timer slår ned forekomsten av bakterien i biofilteret.
ACD Pharma anbefaler behandling av biofilteret med Custus®YRS 1-2 dager før oppstart av ny produksjonssyklus. Dette slår ned smittepresset og hindret at Yersinia får dominere mikrofloraen i resten av vannstrømmen.

Utbredelsen av Yersinia ruckeri

Våre undersøkelser viser at Yersinia-bakterien finnes i så godt som alle norske settefiskanlegg, også i tilfeller hvor de mest brukte qPCR-analysene viser det motsatte. En negativ qPCR-test betyr bare at det er mindre enn 100 Yersinia-bakterier i den undersøkte vannprøven. Når vi undersøker større volumer finner vi alltid Yersinia.
Dette smittepresset lever fisken normalt godt med, og utvikler ikke sykdom. Utbruddene skjer når balansen mellom smitte og fiskens toleranse for smitte tipper feil vei, gjerne i forbindelse med stressende situasjoner for fisken.
Yersinia ruckeri er en ferskvannsbakterie, men fisken tar med seg bakterien på sjøen noe som kan gi utbrudd også der.

Spør Cyril om Custus®YRS

Tlf: +47 976 50 815

Sikkerheten ved bruk av Custus®YRS

Sikkerheten ved bruk av Custus®YRS er godt dokumentert gjennom sikkerhetsstudier utført hos iLab i Bergen, VESO Vikan (GLP) og i feltstudier. Ingen mortalitet, morbiditet eller andre bivirkninger obeservert, selv ikke ved 2000 ganger anbefalt dosering. Alle studiene har vært gjennomført etter godkjenning av Mattilsynet (FOTS).

Gode erfaringer
og mange muligheter

I 2018 lanserte ACD Pharmaceuticals verdens første bakteriofagprodukt for bruk i akvakultur, Custus®YRS.

Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å minke resistens-utviklingen.