Custus®YRS dokumentert i fagartikkel

SinkabergHansen gjorde sine første erfaringer med Custus®YRS i 2022, dokumenterte redusert dødelighet og økt fiskevelferd, og presenterte nylig resultatene i Norsk Veterinærtidsskrift.

-Da vi skulle prøve dette for første gang var det viktig for oss å undersøke effekten på best mulig måte, så vi la dette opp nærmest som et vitenskapelig forsøk. Det vi så var at bruk av Custus®YRS i brønnbåtvannet kontrollerte smittepresset, noe som utvilsomt sparte oss for dødelighet og bidro til økt fiskevelferd, sier artikkelforfatter Bjørn Gillund, som er Konsernleder Kvalitet og Fiskehelse i SinkabergHansen.

Les artikkelen i Norsk Veterinærtidsskrift

Custus®YRS utnytter målrettede bakteriofager til å kontrollere forekomsten av bakterien Yersinia ruckeri som gir sykdommen yersiniose, og er globalt det eneste biokontrollproduktet av sitt slag på markedet.

Custus®YRS brukes i forbindelse med transport og avlusing i brønnbåt for å slå ned smittepresset, som typisk øker sterkt i brønnen dersom deler av fiskegruppen har bærerstatus av bakterien. Det økte smittepresset, i kombinasjon med håndteringsstress, vil da erfaringsmessig kunne utløse yersinioseutbrudd 1 – 2 uker etter håndteringen.

Mistet fem prosent rett etter utsett

Det var nettopp dette SinkabergHansen opplevde ved to lokaliteter i Bindalsfjorden rett etter utsett høsten 2021. Om lag fem prosent av fisken, vel 52 000 laks, døde i disse første utbruddene.

I tråd med Bindalsmodellen skulle fisken etter noen måneder flyttes videre fra lavsalinitetslokalitetene innerst i fjorden, til mer eksponerte påvekstlokaliteter lenger ut i fjordsystemet. Historikken tilsa at denne neste flyttingen ville gi nye utbrudd, og det ble derfor besluttet å bruke Custus®YRS for å kontrollere smittepresset under transportene.

Vannanalyser fra transportene viste hvordan bakterieforekomsten først økte, før Yersinia-bakteriene i brønnvannet effektivt ble ødelagt så snart bakteriofagene i Custus®YRS hadde gjennomført sin første replikasjonssyklus.

Ingen utbrudd etter transport

I alt 16 turer ble gjennomført for å transportere fisken til nye merder i påvekstlokalitetene. Ingen av merdene opplevde yersinioseutbrudd etter transporten, slik man ville forventet dersom Custus®YRS ikke hadde blitt benyttet.

7 av transportene ble gjennomført med Custus®YRS i kombinasjon med lusebehandling med Ectosan® Vet, og det ble gjennomført en interaksjonsstudie for å dokumentere eventuelle påvirkninger mellom de to produktene. Ingen slike påvirkninger ble påvist, og begge fungerte etter hensikten.

Den lusebehandlede fisken ble overført til en lokalitet med nedsenkede merder, og hadde ikke behov for ytterligere lusebehandlinger fram til slakt. Det forekom ingen nye utbrudd av yersiniose på denne fisken.

Nytt utbrudd i kontrollmerd

Ved den andre påvekstlokaliteten ble det etter to lusebehandlinger uten bruk av Custus®YRS, 182 dager etter flyttingen, observert nye yersinioseutbrudd med høy dødelighet i to av merdene.

For å bygge erfaring og videre studere effekten av Custus®YRS ble det ved den neste og siste lusebehandlingen besluttet å kun bruke Custus®YRS på den ene av de to merdene med dødelighet.

Resultatet var et nytt yersinioseutbrudd med høy dødelighet i den ubehandlede kontrollmerden, mens merden som fikk Custus®YRS under avlusingen ikke fikk sykdomsutbrudd.