Trygg, enkel, og effektiv biokontroll av Yersinia ruckeri!

Bestillingsskjema for CUSTUSYRS her!

CUSTUS®YRS er trygt, enkelt og effektivt. Yersiniose, eller rødmunnsjuke som sykdommen også kalles, skyldes en infeksjon med bakterien Yersinia ruckeri (Y. ruckeri). CUSTUS®YRS inneholder naturlig forekommende bakteriofager som spesifikt infiserer og dreper Y. ruckeri. CUSTUS®YRS reduserer smittepress fra Y. ruckeri i vann og skal benyttes i situasjoner hvor fisken er spesielt sårbar for smitte/infeksjon som for eksempel under transport, eller etter vaksinasjon og sortering.

Yersiniose – en utfordring i norsk lakseoppdrett.

Yersiniose hos laks forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri. Y. ruckeri forekommer i mange serotyper, men det er primært serotype O1 (og i noen grad O2) som assosieres med yersinioseutbrudd i Norge. Siden første påvisning i Norge i 1985 har Yersiniose forekommet hos atlantisk laks (Salmo salar) i oppdrett langs så og si hele norskekysten, men har i de senere årene primært vært et problem i Midt- og Nord-Norge. Sykdommen har tidligere vært antatt og omtalt som et ferskvannsproblem, en oppfatning som i senere tid har blitt endret på bakgrunn av økende forekomst og alvorlighetsgrad i sjøfasen. Dette fremkommer av Veterinærinstituttets diagnostiske tjeneste som oppsummeres i deres årlige Fiskehelserapporter (Figur 1) (referanse: Fiskehelserapporten 2017).

I dag forekommer sykdommen både i ferskvann og sjøvann, der den kan forårsake betydelige tap i form av både økt dødelighet og økt morbiditet. I ferskvann kan sykdommen forårsake dødelighet på liten yngel og gi gjentatte utbrudd på samme fiskegruppe fra startfôring til utsett i sjø. I sjøfasen er utbruddene i all hovedsak knyttet til dødelighet rett etter sjøsetting og dødelighet på stor fisk i etterkant av håndtering. I de siste årene har man opplevd stadig flere utbrudd i sjøfasen på større fisk. Flere antyder en mulig sammenheng mellom avlusning av fisk og slike utbrudd. Fiskehelsetjenester har rapportert en dødelighet på opp mot 30 % på fisk av alle størrelser på merdnivå.

Fordeling av Y. ruckeri påvist ved Veterinærinstituttet i senere år. Gjentatte påvisninger fra samme lokalitet innenfor samme år er kun talt en gang. Yersiniose hos fisk er ikke en meldepliktig sykdom.

CUSTUS®YRS – Et nytt verktøy for å redusere smittepress fra Yersinia ruckeri.

Smitte er ikke et ja/nei spørsmål. Et negativt resultat kan ofte bety at det ikke var nok bakterier tilstede i den lille prøven som ble sendt inn til undersøkelse. Sjekker man en stor nok prøve, er svaret som regel positivt. Når vi er ute på anlegg og analyserer driftsvannet så finner vi oftest at Yersinia er tilstede, og ofte i overraskende høye konsentrasjoner, selv om det ikke pågår noe utbrudd!

Fisken er kontinuerlig utsatt for smittepress fra ulike patogene organismer. En rekke tiltak blir brukt for å holde smittepresset lavt og fiskens toleranse for smitte høy (vannkvalitet, dyrevelferd, vaksinering, riktig fôr og god smoltifisering). Som regel lykkes dette arbeidet, og fisken er sunn og frisk. Men, fisken må også gjennom stressende operasjoner, som sortering, vaksinering og transport, hvor den er mer mottakelig for smitte, og hvor nye metoder for enda bedre kontroll med smittepresset er nødvendig.

 

CUSTUS®YRS er trygt, enkelt og effektivt!

CUSTUS®YRS kommer i flasker og tilsettes enkelt i vannet. Flaskene inneholder vann, litt salt, pH-buffer og minst 5 hundre tusen milliarder bakteriofager per liter. Ved riktig bruk vil bakteriofagene som finnes i CUSTUS®YRS infisere og drepe 99.99% av Yersinia ruckeri som er tilstede, uten å påvirke andre organismer elle bakterier som finnes i miljøet!

Sikkerheten ved bruk av CUSTUS®YRS er godt dokumentert gjennom sikkerhetsstudier utført hos ILAB i Bergen, hos Veso Vikan (GLP) og i feltstudier. Ingen mortalitet, morbiditet, eller andre bivirkninger har blitt observert i laks etter bruk av CUSTUS®YRS, selv ikke ved 2000 ganger anbefalt dosering. Alle studiene har vært gjennomført etter godkjenning fra Mattilsynet (FOTS).

  • Trygt for fisken!
  • Trygt for mennesker!
  • Trygt for anleggets mikroflora!
  • Trygt for biofilteret!
  • Trygt for miljøet!

 

Kom i gang med CUSTUS®YRS !

Kontakt oss for informasjon om forundersøkelser og riktig bruk!

Siden bakteriofagene er stammespesifikke må vi før en behandling kan være aktuelt bekrefte at anleggets stamme(r) lar seg drepe av CUSTUS-bakteriofagene. Dersom du er driftsleder, fiskehelsebiolog eller veterinær ved et anlegg som har utfordringer med yersiniose, kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan sende inn vannprøver og bakterieisolater for innledende kartlegging av anlegget ditt.

Kontakt oss gjerne også om andre bakterieutfordringer.

Vi er avhengige av deres kunnskaper, erfaring og bakterieisolater for å utvikle nye bakteriofagprodukter som kan hjelpe dere med å få kontroll over bakteriene.