CUSTUS®YRS – Bakteriofager til spesifikk reduksjon av smittepress fra Yersinia ruckeri 

CUSTUS®YRS er sikkert

Bestillingsskjema

Det er gjennomført en rekke sikkerhetsstudier som ligger til grunn for tillatelsen til feltutprøving:

Ingen mortalitet, ytre eller indre tegn til sykdom eller skade etter administrasjon av 1000 x dose oralt og gjennom vann i 7 dager. All fisken viste normal adferd og foropptak. Fisken ble overvåket i 21 dager etter eksponering (Salmo salar; n=110; Snittvekt = 30 g; ILAB 2013; FOTS ID 4901).

Ingen mortalitet eller ytre tegn til sykdom eller skade etter vannbehandling med 1 x dose CUSTUSYRS i to produksjonskar i forbindelse med håndtering. Fisken viste normal adferd og foropptak. (n=90 000; FOTS ID6552).

Ingen mortalitet eller tegn til sykdom eller skade etter injeksjon av ufortynnet bakteriofagpreparat. Hver fisk ble injisert 10 mrd. Yersinia-spesifikke bakteriofager. All fisken ble observert i 3 mnd. etter eksponering. (n=20; snittvekt 20 gram; ILAB 2017; FOTS ID 9708)

Ingen mortalitet, ytre eller indre tegn til sykdom eller skade etter vannbehandling med 2000 x dose av CUSTUSYRS. Adferd og foropptak som i ubehandlet kontrollgruppe. Snittvekt ca. 2 gram. Forsøket ble utført i henhold til GLP ved VESO Vikan (n=100; FOTS ID 11819)

 

Bilde av bakteriofager tatt med et elektronmikroskop og viser bakteriofager av type Siphoviridae.

CUSTUS®YRS er effektivt

Det er gjennomført omfattende dokumentasjon av effekt gjennom in vitro og småskala in vivo forsøk:

Bakteriofagene som inngår i CUSTUSYRS infiserer og dreper effektivt alle isolater av Y. ruckeri vi har samlet inn fra norske settefiskanlegg, fra Hordaland i sør til Finnmark i nord.

Svært effektiv reduksjon av bakterieshedding fra smittet fisk behandlet med bakteriofager (n=400). Samme effekt ble bare observert i kontrollgruppe behandlet med antibiotika (n=80). (ILAB, 2013).

Normalt foropptak under behandling. Grupper av smittet fisk som ble behandlet med bakteriofager viste samme foropptak som usmittet kontrollgruppe. Ubehandlet smittet fisk og fisk behandlet med antibiotika viste redusert appetitt. (ILAB, 2013).

Tilsvarende effekt som Oksolinsyre i behandling av laks aktivt smittet med yersiniose (ILAB 2013).

Bakteriofager ble brukt til å stanse et pågående subklinisk yersinioseutbrudd som var forventet å blomstre opp og gi høy dødelighet i forbindelse med forestående vaksinering og sortering. Bakteriofagene ble brukt til å fjerne Yersinia-smitte fra produksjonsvannet før og under håndteringen, og utbruddet ble avverget.

Forestående feltforsøk

Det skal i 2017-2018 gjennomføres omfattende feltutprøving av bakteriofagproduktets effekt i ulike produksjonsformer og situasjoner. Produktets påvirkning på mikrofloraen i anlegget skal kartlegges gjennom metagenomsekvensering. Det blir spesielt lagt vekt på produktets effekt mot Yersinia ruckeri, hvor lenge bakteriofagene finnes i effektive konsentrasjoner i anleggene, og hvor og hvordan produktet best benyttes i ulike anlegg.

Dersom du er veterinær, fiskehelsebiolog eller driftsleder ved et anlegg som har utfordringer med yersiniose, kontakt oss for mer informasjon om utprøvingen og om hvordan du kan sende inn vannprøver og bakterieisolater for en innledende kartlegging av mikrofloraen i anlegget ditt.

Kontakt oss gjerne også om andre bakterielle utfordringer, vi er avhengige av din kunnskap, erfaringer og bakterieisolater for å utvikle nye bakteriofagprodukter som kan hjelpe deg med å få kontroll over bakteriene.

Kontakt prosjektansvarlig i ACD Pharma, seniorforsker Hans Petter Kleppen på epost:  hans.kleppen@acdpharma.com eller mobil: (+47) 977 50 860.

Prosjektet er støttet av: